Hoppa till innehåll

Resursplaneringsmodell

Resursledningshjulet

De flesta organisationer börjar få stora och kostsamma problem när antalet resurser närmar sig 50 personer. Det är svårt att få överblick över den aktuella resursanvändningen och ännu svårare att bedöma hur kommande projekt kan rymmas inom tillgänglig kapacitet. Solution for Teamwork® erbjuder en rollbaserad resursprocess som säkrar att projektbeslut och resursplanering är i balans. Detta gäller både strategiska projekt och så kallade KTLO (Keep The Lights On).

ledningshjul

Syftet med resursplaneringen är att balansera efterfrågan med utbudet av resurser. Denna balansering behöver göras på flera nivåer och upprepas i cykler för att styra verksamheten optimalt både kommande prognosperiod och på längre sikt. Här krävs samverkan med avdelningschefer, projektledare och teamledare för att enskilda medarbetare ska räcka till utan att bli överbelastade. Slutligen ska resurserna och aktiviteterna inom den närmaste tiden kunna planeras för att utnyttja hela tillgängligheten hos resurserna. Flera undersökningar visar på många hundra timmars spill per person och år över lag. Modellen, SofT™ Resursledningshjul klarar ut sambanden mellan rollerna vid planering.

Det räcker dessutom att medarbetarna rapporterar nedlagd tid per projekt. I modellen beskrivs detaljerat hur resursplanering på strategisk nivå sedan överförs till resursallokering med individuella kontrakt på avdelningsnivå för att sedan schemaläggas i detalj på respektive team