Hoppa till innehåll

Programvara

LeanFour™ PSA Solution

LeanFour™ PSA Solution är en molntjänst för effektiv planering och uppföljning av tjänsteproduktion som bedrivs i projektform. PSA – Professional Service Automation är en stödfunktion för styrning av resurser och projekt med rapportering och mätetal. Utformningen av LeanFour™ passar dagens medarbetare genom att tjänsten sätter individen i centrum.

Resursplanering på rätt nivå

Oracle’s Instantis Resource Management Maturity Model rekommenderar en tillämpning på nivå tre av den femgradiga skalan. Det innebär följande:

– Planera resurserna mot projekt.
– Ta i beaktande roller och kompetens.
– Rapportera tid endast mot projektet.
– Linjechefens uppgift är att fördela begärda resurser från projekten utifrån satta prioriteteter.
– Projektledaren planerar projektet i detalj enbart för en begränsad period av projektet.

Earned Value Management (EVM)

EVM används för att säkerställa att projekt klarar sina kostnader och gör framsteg som planerat och är en integrerad egenskap i LeanFour™.  Metoden som togs fram av Department of Defence används även av FMV och är den enda godkända mätmetoden vid bokföring av projekt som en tillgång i en balansräkning.

TQM – Lean – The Toyota Way

LeanFour™ är ett beslutstöd som stärker det tydliga ledarskapet genom att skapa synlig­het i projekt och resursanvändning och är en möjliggörare till många av ledningsprin­ci­perna i ”The Toyota Way”.

– MudaEliminate waste. Vid tjänsteproduktion innebär det att planera och följa all användning av tid.
– Muri – Avoid overburdening people and equipment. Genom att samla all användning av resurstimmar till ett system kan man kontrollera beläggningen totalt över tiden.
– Heijunka Recognition of the value of employees by measured production rate. Genom att planera med baseline och burnrate vid agilt arbete kan Velocity och Schedule Performance mätas.
– Jidoka Emphasizing that quality takes precedence. Förutom objektiva fakta måste måluppfyllnad och lämplighet för syftet vägas in.
– Genchi GenbutsuThe expectation that managers will personally evaluate operations so that they have a firsthand understanding of situations and problems. Detta ställer absoluta krav på transparens på planering och rapportering samt stora krav på tydlighet i de olika rollernas ansvar.